WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

27 września 2017 roku (środa) odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Oto lista kandydatów w kolejności alfabetycznej:

 1. Bajda Anna 4b
 2. Balcerzak Oliwia 2aG
 3. Bień Olivia 5b
 4. Broda Natalia 6b
 5. Czarnecka Weronika 6a
 6. Długołęcki Kacper 3bG
 7. Domaradzka Aleksandra 2aG
 8. Foryński Błażej 4b
 9. Fryc Nadia 4a
 10. Goryl Małgorzata 4c
 11. Górecki Jan 7a
 12. Górnikowski Maciej 7a
 13. Guzowski Kacper 7b
 14. Huzar Natalia 3aG
 15. Kasperkiewicz Konrad 2cG
 16. Kaufhold Jan 5b
 17. Kij Jakub 5a
 18. Kita Szymon 4a
 19. Lenart Filip 6a
 20. Loba Adrian 6b
 21. Matuszak Jakub 3aG
 22. Osowiecka Emilia 3cG
 23. Skowron Wiktor 5a
 24. Szeląg Michał 4c
 25. Szymanek Laura 2cG
 26. Szymanska Ewa 7b
 27. Szynka Wiktoria 3cG
 28. Woźniak Hanna 2bG
 29. Żeleźniak Martyna 3bG

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH


Obchody Europejskiego Dnia Języków
odbędą się we wtorek 26.09.2017

Plan dnia:

 1. lekcja
  Jury konkursowe oceni wystrój sal lekcyjnych przystrojonych przez uczniów klas I-VI SP.

Przerwa 9.35 – 9.50

 • Występ taneczny uczniów klasy IA SP
 • Tańce dla uczniów klas I-VI SP
 1. lekcja
  Szkolny Konkurs Językowy ,,1 z 8” dla uczniów klas VII SP oraz II  i III G.

Przerwa 12.20 – 12.40

 • Belgijka

 Na przerwach między lekcjami zapraszamy na kiermasz ciast i tostów!

 Życzymy udanej zabawy!

NOWA STRONA INTERNETOWA

Ze względu na reformę oświaty Publiczne Gimnazjum im. Polskich Profesorów Lwowskich w Pęgowie zostało połączone ze Szkoła Podstawową im. Adama Mickiewicza w Pęgowie. W związku z tym funkcjonować będzie jedna wspólna strona internetowa Szkoła w Pęgowie, na którą serdecznie zapraszamy.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami, które odbędzie się 12.09.2017 roku. O godzinie 17.15 odbędzie się zebranie ogólne w auli SP, a następnie spotkania z wychowawcami klas.
KLASA IIA – wych. Beata Kreli, sala nr 15
KLASA IIB – wych. Anna Pukacz-Górnikowska, sala nr 23
KLASA IIC – wych. Anna Borzęcka, sala nr 14
KLASA IIIA – wych. Joanna Oleszczyk, sala nr 13
KLASA IIIB – wych. Agnieszka Olak, sala nr 24
KLASA IIIC – wych. Aldona Wolna, sala nr 25

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 Kochani Uczniowie!

Wakacje dobiegają końca. Przed nami kolejny rok intensywnej pracy i zabawy. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września (poniedziałek)! Zapraszamy Was serdecznie na mszę świętą, która zostanie odprawiona o godzinie 8.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Pęgowie. O godzinie 9.15 zgromadzimy się pod pomnikiem Adama Mickiewicza na uroczystej inauguracji roku szkolnego. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami:
klasa IIa – sala 15
klasa IIb – sala 23
klasa IIc – sala 14
klasa IIIa – sala 13
klasa IIIb – sala 24
klasa IIIc – sala 25
Odjazdy autobusów szkolnych rozpoczną się o godzinie 11.00

STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Co warto wiedzieć na temat zasiłku i stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

 Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych, które nie posiadają uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (do osiemnastego roku życia).

Charakter pomocy materialnej:

 1. socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny),

Podstawa Prawna

 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie określa uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0151/XXXIV/251/05 z dnia 23 maja 2005 r..
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60, 949 i 1292)

Stypendium szkolne może otrzymać: każdy uczeń zamieszkały na terenie Gminy Oborniki Śląskie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny może być przyznany: uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Oborniki Śląskie znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Formy udzielania stypendium szkolnego:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, i innych przedmiotów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę,
 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy to uczniów szkół ponadgimnazjalnych),

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto stan na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, słuchaczom od października do czerwca. Wniosek o stypendium można złożyć tylko raz w roku. I tak uczniowie mają termin do 15 września, a słuchacze do 15 października. Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek taki może wpłynąć w terminie późniejszym. Usprawiedliwieniem może być np. pobyt w szpitalu, nagła utrata źródła dochodu , pożar.

W kwestii kryteriów udzielania pomocy ustawa o systemie oświaty odnosi się do ustawy o pomocy społecznej. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, słuchacz, wychowanek, który wykaże, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż kwota,  która aktualnie wynosi 514 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły w sprawie zasadności i formy przyznania pomocy,
 2. dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
 3. stypendia szkolne mogą być przyznane z urzędu .

Co wlicza się do dochodu.

Za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, a w szczególności:

 • każde wynagrodzenie za pracę;
 • dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł;
 • dochód z działalności gospodarczej;
 • świadczenie otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej;
 • świadczenia pomocy społecznej;
 • alimenty stypendia emerytury i renty w tym zagraniczne;
 • inne periodycznie uzyskiwane dochody, zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017r. (uczniowie) do 15 października 2017r. (słuchacze) w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 830 -1430

Wniosek do stypendium zostanie zamieszczony już wkrótce.

WAKACJE!!!


Kochani Absolwenci! Drodzy Uczniowie i Pracownicy naszego Gimnazjum!
Życzymy Wam wspaniałych i bezpiecznych wakacji. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Odpoczywajcie i nabierajcie sił
do nowych wyzwań. Absolwentom życzymy także, aby dostali się do wymarzonych szkół i wielu sukcesów na nowej ścieżce edukacyjnej 🙂

Do zobaczenia we wrześniu!

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 Drodzy Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Polskich Profesorów Lwowskich w Pęgowie!
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 rozpocznie się w czwartek (22.06.2017) o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej. W tym dniu odbędzie się pożegnanie Absolwentów naszej szkoły oraz zostaną wręczone nagrody. Odjazd autobusów szkolnych – po 5 lekcjach (około godziny 13.00).
W piątek (23.06.2017) na godzinę 8.00 zapraszamy wszystkich uczniów na Mszę świętą do kościoła pw. Św. Mikołaja w Pęgowie. Następnie odbędzie się rozdanie świadectw. Odjazd autobusów szkolnych około godziny 10.00.