NOWA STRONA INTERNETOWA

Ze względu na reformę oświaty Publiczne Gimnazjum im. Polskich Profesorów Lwowskich w Pęgowie zostało połączone ze Szkoła Podstawową im. Adama Mickiewicza w Pęgowie. W związku z tym funkcjonować będzie jedna wspólna strona internetowa Szkoła w Pęgowie, na którą serdecznie zapraszamy.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 Kochani Uczniowie!

Wakacje dobiegają końca. Przed nami kolejny rok intensywnej pracy i zabawy. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września (poniedziałek)! Zapraszamy Was serdecznie na mszę świętą, która zostanie odprawiona o godzinie 8.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Pęgowie. O godzinie 9.15 zgromadzimy się pod pomnikiem Adama Mickiewicza na uroczystej inauguracji roku szkolnego. Następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami:
klasa IIa – sala 15
klasa IIb – sala 23
klasa IIc – sala 14
klasa IIIa – sala 13
klasa IIIb – sala 24
klasa IIIc – sala 25
Odjazdy autobusów szkolnych rozpoczną się o godzinie 11.00

STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Co warto wiedzieć na temat zasiłku i stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

 Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych, które nie posiadają uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (do osiemnastego roku życia).

Charakter pomocy materialnej:

 1. socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny),

Podstawa Prawna

 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie określa uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0151/XXXIV/251/05 z dnia 23 maja 2005 r..
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60, 949 i 1292)

Stypendium szkolne może otrzymać: każdy uczeń zamieszkały na terenie Gminy Oborniki Śląskie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny może być przyznany: uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Oborniki Śląskie znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Formy udzielania stypendium szkolnego:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, i innych przedmiotów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę,
 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy to uczniów szkół ponadgimnazjalnych),

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto stan na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, słuchaczom od października do czerwca. Wniosek o stypendium można złożyć tylko raz w roku. I tak uczniowie mają termin do 15 września, a słuchacze do 15 października. Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek taki może wpłynąć w terminie późniejszym. Usprawiedliwieniem może być np. pobyt w szpitalu, nagła utrata źródła dochodu , pożar.

W kwestii kryteriów udzielania pomocy ustawa o systemie oświaty odnosi się do ustawy o pomocy społecznej. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, słuchacz, wychowanek, który wykaże, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż kwota,  która aktualnie wynosi 514 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły w sprawie zasadności i formy przyznania pomocy,
 2. dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
 3. stypendia szkolne mogą być przyznane z urzędu .

Co wlicza się do dochodu.

Za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, a w szczególności:

 • każde wynagrodzenie za pracę;
 • dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł;
 • dochód z działalności gospodarczej;
 • świadczenie otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej;
 • świadczenia pomocy społecznej;
 • alimenty stypendia emerytury i renty w tym zagraniczne;
 • inne periodycznie uzyskiwane dochody, zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017r. (uczniowie) do 15 października 2017r. (słuchacze) w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 830 -1430

Wniosek do stypendium zostanie zamieszczony już wkrótce.

ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 UWAGA UCZNIOWIE!!!
W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego przypominam o oddawaniu książek do biblioteki szkolnej. Ostateczny termin mija 20 czerwca.

UWAGA UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH!!!
Proszę przygotować podręczniki do zwrotu – ściągnąć okładki (tylko te, które da się zdjąć), wyciągnąć wszystkie kartki, zakładki, kartkówki i sprawdziany, wymazać, wyczyścić okładki. Książki należy oddawać w następującej kolejności:

PONIEDZIAŁEK
3 lekcja – klasa IA
4 lekcja – klasa IB
5 lekcja – klasa IC

WTOREK
5 lekcja – klasa IIA
6 lekcja – klasa IIB
7 lekcja – klasa IIC

EGZAMINY GIMNAZJALNE 2017

Kochani Trzecioklasiści! Przed Wami trzy dni egzaminów: w środę – część humanistyczna, w czwartek – część matematyczno-przyrodnicza i w piątek – część językowa. Każdego dnia spotykamy się w szkole NAJPÓŹNIEJ o 8.30. Przypominamy o odpowiednim stroju i obowiązku posiadania długopisu lub pióra z czarnym atramentem. Telefony (jeśli już musicie ze sobą mieć) proszę zdeponować z sekretariacie. Wszyscy trzymamy za Was kciuki i życzymy Wam powodzenia!!!

Z pierwszo- i drugoklasistami widzimy się dopiero w poniedziałek 24.04.2017. Życzymy miłego i bezpiecznego odpoczynku.

TWORZYMY RAZEM

 Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza w Obornikach Śląskich prosi o przekazywanie na stałe lub udostępnianie na krótko: rękopisów, kronik, fotografii, filmów na kasetach VHS, afiszów, plakatów, ulotek, regulaminów, gazetek, obwieszczeń itp. dokumentów, które stanowią cenne źródło informacji i są świadectwem naszej wspólnej przeszłości. Materiały te wzbogacą zbiór, który po cyfrowym zarchiwizowaniu będzie dostępny w bibliotece lub przez internet.  Szczegóły na ULOTCE i PLAKACIE

REKOLEKCJE

 2 kwietnia, w niedzielę, rozpoczynają się w Parafii św. Mikołaja w Pęgowie rekolekcje wielkopostne.  W związku z tym w poniedziałek uczniowie naszego gimnazjum będą mieli 3 pierwsze lekcje, następnie (na godzinę 11.00) przejdziemy do kościoła na szkolne rekolekcje dla gimnazjalistów. Tego dnia uczniowie wracają do domów pierwszym kursem autobusów szkolnych. Przypominamy także o konieczności posiadania podpisanej przez rodziców/opiekunów informacji. Druk do pobrania:  

LIST PREZESA ZNP DO RODZICÓW

 Wiemy, że strajk może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe. W imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty proszę o zrozumienie naszej decyzji. Wspierajcie nas 31 marca!

Drodzy Rodzice!

W piątek, 31 marca 2017 roku pracownicy oświaty przyjdą do szkół, ale nie będą pracować. Strajkujemy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu.

Zdecydowaliśmy się na ten niełatwy dla nas – wychowawców – krok, wiedząc, że strajk pracowników oświaty może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe. Jednak to będzie tylko jeden dzień. Tymczasem reforma edukacji spowoduje wieloletni chaos, bo nie polega tylko na likwidacji gimnazjów. Jej negatywne skutki odczują wszyscy: od trzylatków, dla których zabraknie miejsc w przedszkolach po uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Jak podkreślają rodzice z koalicji „Nie dla chaosu w szkole”, w tej zmianie nie chodzi o dobro uczniów.

Drodzy Rodzice,

w imieniu strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty proszę o zrozumienie naszej decyzji. Wspierajcie nas 31 marca! Bądźcie z nami!

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

BIEGAMY – POMAGAMY

Zapraszamy do udziału w biegu „Biegamy Pomagamy”.

Pomagamy Rodzinie Szczepaniaków z Siemianic, którzy w pożarze stracili dom.
Elektroniczny pomiar czasu – numery startowe zwrotne z chipami  – zapewnia Pro-Run Wrocław.
DATA: 02 kwietnia 2017 r.
GODZINA: 11:00
START I META: Oborniki Śląskie, Plac „Mój Rynek” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2B
KOSZT UDZIAŁU (CEGIEŁKI): minimum 25 złotych (można więcej)
Do wyboru trzy dystanse oparte o trasę Oborygena – 4,5 km, 7,5 km, 10,4 km (Las na czas!)
więcej informacji na stronie: www.oborygeni.pl
zapisy: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2969
(zapisy elektroniczne tylko do środy do północy)
wpłata na konto:
Grupa Biegowa Oborygeni
nr konta 63 1020 5297 0000 1902 0203 5491
tytuł przelewu: Biegamy-Pomagamy, Nazwisko, Imię, Data urodzenia

Na dystansie 7,5 km będzie maszerować grupa Nordic Walking – można dołączyć 🙂
Dla wszystkich, którzy ukończą bieg: woda i posiłek regeneracyjny. Być może również nagrody. Sponsorów szukamy 🙂