ZEBRANIA Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami, które odbędzie się 12.09.2017 roku. O godzinie 17.15 odbędzie się zebranie ogólne w auli SP, a następnie spotkania z wychowawcami klas.
KLASA IIA – wych. Beata Kreli, sala nr 15
KLASA IIB – wych. Anna Pukacz-Górnikowska, sala nr 23
KLASA IIC – wych. Anna Borzęcka, sala nr 14
KLASA IIIA – wych. Joanna Oleszczyk, sala nr 13
KLASA IIIB – wych. Agnieszka Olak, sala nr 24
KLASA IIIC – wych. Aldona Wolna, sala nr 25

STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Co warto wiedzieć na temat zasiłku i stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

 Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych, które nie posiadają uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (do osiemnastego roku życia).

Charakter pomocy materialnej:

 1. socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny),

Podstawa Prawna

 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie określa uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0151/XXXIV/251/05 z dnia 23 maja 2005 r..
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60, 949 i 1292)

Stypendium szkolne może otrzymać: każdy uczeń zamieszkały na terenie Gminy Oborniki Śląskie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny może być przyznany: uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Oborniki Śląskie znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Formy udzielania stypendium szkolnego:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, i innych przedmiotów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę,
 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy to uczniów szkół ponadgimnazjalnych),

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto stan na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, słuchaczom od października do czerwca. Wniosek o stypendium można złożyć tylko raz w roku. I tak uczniowie mają termin do 15 września, a słuchacze do 15 października. Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek taki może wpłynąć w terminie późniejszym. Usprawiedliwieniem może być np. pobyt w szpitalu, nagła utrata źródła dochodu , pożar.

W kwestii kryteriów udzielania pomocy ustawa o systemie oświaty odnosi się do ustawy o pomocy społecznej. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, słuchacz, wychowanek, który wykaże, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż kwota,  która aktualnie wynosi 514 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły w sprawie zasadności i formy przyznania pomocy,
 2. dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
 3. stypendia szkolne mogą być przyznane z urzędu .

Co wlicza się do dochodu.

Za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, a w szczególności:

 • każde wynagrodzenie za pracę;
 • dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł;
 • dochód z działalności gospodarczej;
 • świadczenie otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej;
 • świadczenia pomocy społecznej;
 • alimenty stypendia emerytury i renty w tym zagraniczne;
 • inne periodycznie uzyskiwane dochody, zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017r. (uczniowie) do 15 października 2017r. (słuchacze) w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 830 -1430

Wniosek do stypendium zostanie zamieszczony już wkrótce.

„NIEBIESKI WIELORYB”

 „Niebieski wieloryb” lub „Blue Whale Challenge” to gra, która w rezultacie jest horrorem.

W skrócie polega na tym, że rzekomy „opiekun” nakazuje danej osobie przez kolejnych 50 dni wykonywać dziwnie wyglądające określone polecenia, chodzi między innymi o wstawanie o nietypowych porach, wysyłanie do znajomych dziwnych informacji, oglądanie horrorów oraz popełnianie samookaleczeń. Ostatnim zadaniem ma być popełnienie samobójstwa. Według brytyjskiego tabloidu gra przyczyniła się już do śmierci około 130 młodych osób. „Dmuchajmy na zimne” dotyczy to przecież młodych osób. Apelujemy w szczególności do pedagogów, nauczycieli wychowawców, nauczycieli w-f oraz innych pracowników szkoły o czujność i wnikliwsze niż zwykle obserwowanie uczniów, prosimy również o dotarcie do rodziców. Tak naprawdę nikt nie wie, co kryje się za „niebieskim wielorybem”, wiadomo jest o stronach, na których promowane są samookaleczenia czy zachęcanie do samobójstw. Tego zjawiska nie wolno bagatelizować !!!!!!

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA OŚWIATY

 Wszystkich rodziców zainteresowanych funkcjonowaniem oświaty w Gminie Oborniki Śląskie po wprowadzeniu ustawowych zmian, zapraszam na oficjalne spotkanie informacyjne, które odbędzie się w auli Gimnazjum Publicznego w Obornikach Śląskich przy ul. Kownackiego 4, dnia 10 lutego 2017 roku o godz. 18.00. Od godziny 16.30 zainteresowani będą mogli zwiedzać budynek gimnazjum.

                                                                    Burmistrz Obornik Śląskich
Arkadiusz Poprawa

„BĄDŹ AUTOREM SWOJEJ KARIERY” – SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM


Spotkania z doradcą pod hasłem: „ Bądź autorem swojej kariery”

Warsztaty dla klas 1.
Jaki, Jaka jestem?

Warsztaty dla klas 2.
Jak zainteresowania mogą wpłynąć na moją przyszłość?

Warsztaty dla klas 3.
Co może mi sprzyjać w osiągnięciu sukcesu?

 

Warsztat dla rodziców: Jak wspierać rozwój edukacyjno –zawodowy dziecka?
środa 25.01.2017 w godzinach 18-20.00 sala 23

prowadzenie Anna Pukacz-Górnikowska
serdecznie zapraszam:)