Poradnik dla Nauczycieli

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Awans zawodowy nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku

Awans zawodowy – pakiet edukacyjny

Awans zawodowy – poradnik dla nauczyciela kontraktowego

Jak zostać nauczycielem mianowanym

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

METODA PROJEKTÓW

Metoda projektów

Narzędzia TIK a projekt gimnazjalny

 

NOWE TECHNOLOGIE

e-learning w edukacji szkolnej

Metodyka e-learningu

Praktyczne wdrażanie e-learningu

Sztuka porozumiewania się na odległość w służbie edukacji

 

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

Jak pracować ze zdolnymi

Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów

Jak pomagac uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne

Jak pracować z uczniem zdolnym – poradnik dla nauczycieli historii

Jak pracować z uczniem zdolnym – poradnik nauczyciela matematyki

Jak pracować ze zdolnymi

Jak rozwijać zainteresowania historyczne i zdolności uczniów z historii

Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów

Jak zainteresować uczniów astronomią

Model pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum

Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach jezyka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych

Praca z uczniem zdolnym na zajciach lekcyjnych wos – poradnik dla nauczyciela

Praca z uczniem zdolnym na zajeciach artystycznych

Rozpoznać, wpierać, rozwijać

Rozwijanie zdolności językowych

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wychowanie fizyczne – praca z uczniem zdolnym

Zdolni w szkole

 

PRACA Z UCZNIEM ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Wzmacnianie kompetencji nauczycieli

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w bibliotece szkolnej

 

PRZEMOC, DYSKRYMINACJA

Jak reagować na cyberprzemoc

Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

Przemoc w rodzinie

Przemoc seksualna w relacja rówieśniczych

Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji

Znęcanie się w szkołach – dla nauczycieli

 

UZALEŻNIENIA

e-poradnik profilaktyki uzależnień w szkole

Ryzyko używania narkotyków przez młodzież

Zasady postępowania z dziećmi i młodzieżą

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Współpraca i komunikacja z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym

Współpraca z rodzicami

Zasady prowadzenia rozmów z rodzicami

 

RÓŻNE

Biblioteka jako miejsce pracy z postawą wobec niepelnosprawności

Biblioteka szkolna w środowisku cyfrowym

Budowanie przyjaznego środowiska wspierającego efektywną naukę języków obcych

Droga przez życie z autyzmem – Zespół Aspergera

Działanie zespołowe nauczycieli i kształtowanie kompetencji uczniów w działaniu zespołowym

Model pracy psychologa szkolnego

Nauczyciele – Uczniowie. Dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie

Oszczędzanie energii w szkołach

Poradnictwo zawodowe w resorcie edukacji

Prawa człowieka – poradnik nauczyciela

Profilaktyka w szkole

Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu

Rozwijam skrzydła – doradztwo zawodowe

Szkoła jako wspólnota osób

Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu walki z rakiem

Szkoła wobec wymagań państwa – poradnik dla nauczycieli i dyrektorów

Wychowanie fizyczne w szkole

Zachować pamięć

Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży

Zespoły nauczycieli jako zasadniczy element demokratycznej szkoły

Żałoba dzieci i młodzieży